Floran på området

Upplev en ovanligt vacker och värdefull del av den Sörmländska naturen.

Terrängen är småkuperad med ett stort inslag av magra hällmarker på höjdpartierna och finkorniga jordarter i dalgångarna. Runt sjön Getaren finns gott om höjdpartier som erbjuder utblickar över området.

Området erbjuder i denna delen av Hanvedenkilen upplevelsevärden som skogskänsla, trolska naturmiljöer, orördhet, tysta områden samt kulturhistoriska miljöer.

Norr och väster om Lida breder vidsträckta och lättpromenerade skogsmarker ut sig. Omedelbart norr om Lida friluftsgård ligger Gruvberget med spår efter tidigare småskalig gruvverksamhet. 

Vid torpet Björknäs, väster om Lida finns öppna marker med ängsflora. Strax intill bildar Getaren en vik med långgrunda stränder som översvämmas med vatten om våren. Här finns vårt gömsle och fågeltorn som nås via spångar. 

Kryptogamfloran, dvs sporförökande växter så som svamp, mossa och ormbunkar, är mycket rik med en rad sällsynta och hotklassade arter. Bland dessa finns sällsyntheter som kandelabersvamp, tallticka och lunglav. Kagghamraån är ett riksintresse för naturvården, med avseende på havsöring och geologiska formationer.

Idag på Lida
onsdag 20 januari 2021

Prenumerera på vårt nyhetsbrev