Om Lida

Lida är den stadsnära skogen, en plats där man både kan finna lugnet och det enkla äventyret. Upplev en ovanligt vacker och värdefull del av den Sörmländska naturen.

Terrängen är kuperad med knotiga tallar på magra hällmarker och högrest granskog i sluttningar och dalsänkor. Lövträd klär vägar, bryn och åkerkanter i ljus grönska. I Lida finns också gott om små mossar och kärr med växter som skvattram och odon. Skogen är rik på gamla och döda träd. De är hem för en stor mängd skalbaggar, svampar, lavar och mossor. Bland dessa finns sällsynta arter som kandelabersvamp, tallticka och lunglav.  Läs mer om floran på området

Botkyrka kommun äger friluftsgården sedan 1989 då Lida köptes av Stockholms stad. 2005 togs driften över av Upplev Botkyrka AB även kallat UBAB, ett bolag som ägs av Botkyrka kommun. I UBAB ingår även Subtopia. Upplev Botkyrka AB ansvarar för drift och utveckling av friluftsgården och tillhörande markområden.

Naturreservatet bildades av Botkyrka kommun 2010 och är 825 hektar stort. Ändamålet med Lida naturreservat är att bevara och utveckla natur-, frilufts- och upplevelsevärdena knutna till de vidsträckta skogsområdena runt Lida friluftsgård och sjön Getaren. De naturskogsartade miljöerna samt deras skyddsvärda växt-, svamp- och djurliv ska bevaras i väsentligen orört skick.

Under 2015 röstade allmänheten fram 21 extra vackra och skyddsvärda naturområden i Sverige, ett för varje län, i Världsnaturfonden WWFs sommarkampanj Svenska Pärlor. Det är platser med en fantastisk natur och som har stor betydelse för naturupplevelser. För Stockholms län framröstades Kagghamraån. Åsystemet som sträcker sig genom Botkyrka kommun är känd för sin havsvandrande öringsstam och en i övrigt rik flora och fauna. Lida naturreservat är beläget i den norra delen av åsystemet. Vi instämmer, det är en svensk pärla!

Som gäst i naturen är det viktigt att Du tar ansvar och visar hänsyn. Grundregeln är att inte störa och förstöra.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev